پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

عنوان دستاورد (یافته قابل ترویج)

ردیف

عنوان

مجری

سال شروع

سال خاتمه

فایل

1

دستیابی به اثرات سازه‌های مکانیکی کنترل رواناب و رسوب بر ذخیره رواناب‌ها در حوزه آبخیز سنیب (تفتان خاش)

منصور جهان تيغ 

1389

1392

2

دستیابی به تاثیر عملیات آبخیزداری در کاهش سیلاب در حوزه آبخیز سنیب (تفتان خاش)

منصور جهان تيغ 

1389

1392

3

شناخت ويژگي‌هاي پوشش گياهي حاشيه رودخانه‌ها و مسيل‌هاي منطقه سيستان

منصور جهان تيغ 

1390

1392

4

شناخت ويژگي‌هاي سازه‌هاي رودخانه‌ها و مسيل‌هاي منطقه سيستان

منصور جهان تيغ 

1390

1392

5

شناخت ويژگي‌هاي عمومي رودخانه‌ها و مسيل‌هاي منطقه سيستان

منصور جهان تيغ 

1392

1392

6

شناخت ويژگي‌هاي فرسايش حاشيه رودخانه‌ها و مسيل‌هاي منطقه سيستان

منصور جهان تيغ 

1390

1392

7

پتانسیل‌یابی هرز آب‌های شرق کشور و بررسی زمینه‌های کنترل و استحصال آن

(مطالعه موردی مرز ایران و افغانستان)

منصور جهان تيغ 

1388

1391

8

دستیابی به پايداري سازه‌هاي مكانيكي در حوضه‌ آبخيز سنيب (تفتان خاش)

منصور جهان تيغ 

1389

1391

9

طبقه بندي مورفو-كليماتيك خندق هاي سیستان و بلوچستان

منصور جهان تيغ 

1380

1388

10

دستیابی به رابطه تولید علوفه درمنه با تغییرات بارندگی و خاک دشتی در حوزه آبخیز گوهرکوه خاش

منصور جهان تيغ 

1375

1387

11

دستیابی به ميزان كار آیي متداول‌ترين سيستم‌هاي ذخيره نزولات آسماني (كنتور فارو ـ پيتينگ) درمنطقه ايرانشهر

منصور جهان تيغ 

1378

1387

12

شناخت ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (زابل)

مجتبی گنجعلی

1391

1393

13

دستیابی به تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (زابل)

مجتبی گنجعلی

1391

1393

14

شناسایی تاثیر سوپرجاذب بر رشد و استقرار نهال‌های گز و اکالیپتوس در شرایط سیستان

مجتبی گنجعلی

1391

1393

15

شناخت راهکارهای افزایش بهره‌وری دام و افزایش درآمد در خانوارهای عشایر سیستان

مجتبی گنجعلی

1391

1393

16

شناسایی زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (زابل)

مجتبی گنجعلی

1391

1393

17

شناسایی حد بهره برداري مجاز گونه هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (زابل)

مجتبی گنجعلی

1385

1390

 

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0