پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

عنوان دستاورد (یافته قابل ترویج)

ردیف

عنوان

مجری

سال شروع

سال خاتمه

فایل

1

دستیابی به سن از شیرگیری گوساله های سیستانی

مرتضی کیخاصابر

1392

1393

2

شناسایی تاثیر استروئیدها قبل از تجویز پروستاگلاندین ها در هم زمانی فحلی و آبستنی گاو

امیر نیاسری

1380

1380

3

شناسایی روش جدید هم زمانی فحلی در گاو سیستانی با تاکید بر افزایش تراکم مشاهده فحلی

امیر نیاسری

1378

1380

4

شناسایی روش های استفاده بهینه از علف نی و مقایسه آن با یونجه در جیره پرواری گوساله های نر سیستانی

علیرضا آقاشاهی

1374

1374

5

رشد گوساله های جوان سیستانی تغذیه شده با جیره های آغازین مختلف

هرمز منصوری

1371

1372

6

کاهش سن اولین جفتگیری تلیسه های سیستانی

منوچهر سراج

---

---

 

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0