پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

عنوان دستاورد (یافته قابل ترویج)

ردیف

عنوان

مجری

سال شروع

سال خاتمه

فایل

1

شناسایی قدرت رقابتي گندم (Triticum aestivum) و بروموس(Bromus japonicus) در سطوح مختلف تراكمي

منصور ساراني

1387

1389

2

بررسي علف كش هاي جديد در كنترل علف هاي هرز گندم با تأكيد بر كنترل بروموس

منصور سارانی 

1386

1387

3

كنترل شيميايي پنيرك صحرايي (Malva neglecta ) در مزارع زعفران

منصور سارانی 

1385

1386

4

شناسایی اثر تناوب سورگوم- گندم و مديريت قبل از كشت بر كنترل بروموس در مزارع گندم سيستان

منصور سارانی 

1382

1386

5

شناسایی كارآيي علف كش دو منظوره سولفوسولفورون (آپيروس) در مزارع گندم

منصور سارانی 

1382

1383

6

شناسایی فنولوژي، بيولوژي و تعيين تراكم علف هاي هرزConyzanthus squamatus Spreng وConyza bonariensis L در مزارع يونجه در منطقه سيستان

منصور سارانی 

1380

1382

7

معرفی اثر تناوب، شخم و علف كش در كنترل بروموس در مزارع گندم سيستان

منصور سارانی 

1376

1380

8

شناسایی بيولوژي و اكولوژي كنه تارتن بر روي هندوانه و شناسايي ساير گياهان ميزبان در منطقه سيستان

منصور سارانی 

1377

1379

9

شناسایی فون جوندگان زيان آور در استان سيستان و بلوچستان (زابل)

منصور سارانی 

1376

1378

10

معرفی حشره‌كش‌های جدید در كنترل سفیدبالک‌ها در گلخانه‌های منطقه سیستان

عليرضا ارجمندي‌نژاد

1386

1387

11

شناسایی مقدماتی آفات گل آذین سورگوم در ایران

عليرضا ارجمندي‌نژاد

1385

1387

12

معرفی بهترین حشره‌كش‌ها در كنترل مگس‌هاي جاليز در منطقه سیستان

عليرضا ارجمندي‌نژاد

1384

1386


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0