پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

عنوان دستاورد (یافته قابل ترویج)

ردیف

عنوان

مجری

سال شروع

سال خاتمه

فایل

1

معرفی سری‌های خاک موجود در اراضی دشت سیستان

محمدرضا پهلوان راد 

1393

1396

2

وضعیت شوری و قلیائیت خاک‌های اراضی دشت سیستان

محمدرضا پهلوان راد 

1393

1396

3

نقشه طبقه­بندی اراضی دشت سیستان

محمدرضا پهلوان راد 

1393

1396

4

معرفی بهترین توصیه کودی پتاس برای زراعت گلرنگ

خداداد ده مرده

1391

1394

5

معرفی بهترین توصیه کودی ازت برای زراعت گلرنگ

خداداد ده مرده

1391

1394

6

معرفی بهترین توصیه کودی فسفر برای زراعت گلرنگ

خداداد ده مرده

1391

1394

7

بررسی منتخبی از میکروارگانیسم‌های مفید خاکزی برعملکرد کمی و کیفی گندم و بهبود مقاومت به خشکی (کم آبیاری گندم) در منطقه سیستان

خداداد ده مرده

1391

1392

8

دستیابی به اثر پتاسیم و سطوح آبیاری بر عملکرد سورگوم علوفه ای سیستان

خداداد ده مرده

1386

1391

9

وضعیت شوری خاک­های سطحی اراضی شهرستان­های هیرمند و زهک

محمدرضا پهلوان راد 

1385

1390

10

وضعیت اجزاء بافت خاک سطحی اراضی شهرستان­های هیرمند و زهک

محمدرضا پهلوان راد 

1385

1390

11

پراکنش مکانی pHخاک­های شهرستان­های هیرمند و زهک

محمدرضا پهلوان راد 

1385

1390

12

توزیع مکانی کربن آلی خاک­های شهرستان هیرمند و زهک

محمدرضا پهلوان راد 

1385

1390

13

وضعیت فسفر خاک­های شهرستان هیرمند و زهک

محمدرضا پهلوان راد 

1385

1390

14

پراکنش پتاسیم خاک در اراضی شهرستان­های هیرمند و زهک

محمدرضا پهلوان راد 

1385

1390

15

وضعیت آهن خاک­های شهرستان هیرمند و زهک

محمدرضا پهلوان راد 

1385

1390

16

وضعیت و پراکنش مکانی روی قابل جذب خاک در اراضی شهرستان­های هیرمند و زهک

محمدرضا پهلوان راد 

1385

1390

17

وضعیت و پراکنش مکانی منگنز خاک در اراضی شهرستان­های هیرمند و زهک

محمدرضا پهلوان راد 

1385

1390

18

وضعیت و توزیع مکانی مس قابل جذب خاک در اراضی شهرستان­های هیرمند و زهک

محمدرضا پهلوان راد 

1385

1390

19

مصرف بهینه ازت برای کلزا در منطقه سیستان

محمدرضا پهلوان راد، حمیدرضا فنایی  

1386

1390

20

استفاده از کود سبز باقلا جهت افزایش کربن آلی و حلالیت عناصر غذایی خاک در اراضی دشت سیستان

محمدرضا پهلوان­راد  

1386

1389

21

استفاده از روش فارویی در کشت گندم جهت کاهش مصرف آب در اراضی غیر شور سیستان

محمدرضا پهلوان­راد  

1385

1388

22

بهبود مقاومت به خشكي گندم در شرايط كاهش آب قابل دسترس گندم (تنش رطوبتي) با مصرف پتاسيم

غلامعلی کیخا

1385

1388

23

معرفی سيستم آبياري قطره­اي (تيپ) در توسعه كشت­هاي سبزي و صيفي (پياز) در منطقه سیستان

غلامعلی کیخا

1384

1386

24

معرفی شیوه مناسب آبیاری در شرایط محدودیت آب قابل دسترس در زراعت سورگوم در دشت سیستان

فاطمه کیخایی  

1383

1385

25

استفاده از کودهای روی و آهن جهت افزایش عملکرد و غنی سازی دانه گندم در منطقه سیستان

محمدرضا پهلوان­راد  

1382

1384

26

معرفی شیوه مناسب آبیاری در شرایط محدودیت آب در مزارع گندم در دشت سیستان

فاطمه کیخایی  

1382

1384

27

معرفی بهترین رقم و مرحله جهت محلولپاشي عناصر غذايي ميكرو در گياه كلزا

غلامعلي كيخا، حميدرضا فنايي  

1381

1383

28

مراحل حساس رشدي كلزا به قطع آب (كم آبياري) درشرايط اقليمي سیستان

غلامعلي كيخا، حميدرضا فنايي  

1381

1383

29

معرفی سيستم آبياري زير­زميني سفالي در توسعه كشت­هاي گلخانه­اي در منطقه سیستان

غلامعلي كيخا، عباس آذر  

1381

1382

30

معرفی رژيم آبياري مناسب (دور و عمق آبياري) در زراعت ارقام جو در منطقه سيستان

غلامعلی کیخا

1379

1382

31

معرفی رژيم آبياري مناسب (دور و عمق آبياري) در زراعت گندم در منطقه سيستان

غلامعلی کیخا

1379

1382

32

معرفی رژيم آبياري مناسب (دور و عمق آبياري) در زراعت كلزا در منطقه سيستان

غلامعلی کیخا

1379

1382

 

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0