پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

عنوان دستاورد ( یافته قابل ترویج )

ردیف

عنوان

مجری

سال شروع

سال خاتمه

فایل

1

بکارگیری بهینه منابع آب در ارتقای توان کشاورزی از دست رفته و تحت پوشش قرار دادن مزارع بیشتر

محمود محمدقاسمی

1394

1395

 

5.3.12.0
V5.3.12.0